Poängsättningsmodellerna färdiga för studentexamensbetyget och betyget över yrkesinriktad grundexamen / Det nya digitala urvalsprovet tas i bruk först hösten 2019

I utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor har man genom omfattande samarbete utvecklat poängsättningsmodeller för betygsbaserad antagning på basis av studentexamensbetyg (inkl. internationella RP/DIA-, IB-, och EB-examina) och betyg över yrkesinriktad grundexamen. De nya poängsättningsmodellerna kommer att tas i bruk i gemensam ansökan våren 2020. Då är det meningen att betygsbaserad antagning skall fungera som den primära antagningsvägen till högskolor. Poängsättningsmodellerna har godkänts av projektets styrgrupp den 19.2.2018 och behandlats i Arene rf:s utbildningsutskott (den 1.3.2018) samt rektorsmöte (den 14.3.2018). Som bäst behandlas poängsättningsmodellerna i yrkeshögskolorna. Man kommer att informera nationellt om ibruktagandet av modellerna i början av maj.

Målet med utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor är att utveckla ett nationellt, digitalt urvalsprov som beaktar olika utbildningsområden. Projektets styrgrupp beslöt i sitt möte den 19.2.2018 att det nya digitala urvalsprovet tas i bruk först hösten 2019. I utvecklingsarbetet av det digitala urvalsprovet kommer man ännu under vårens lopp att identifiera urvalsprovets innehållsområden. Arbetet baseras på resultaten i en nätenkät, litteraturöversikter och sakkunnigpaneler, som har förverkligats inom ramen för projektet. Planeringen av provets tekniska utförande fortsätter också.

Delprojektet för utveckling av vägledning och kommunikation fick sin start den 7.3.2018 då projektgruppen samlades för första gången. Syftet med delprojektet är att utveckla den helhet som utgörs av vägledning och kommunikation gällande studentantagningen. Under våren kommer man att utarbeta ett åtgärdsprogram för delprojektet. Grunden för åtgärdsprogrammet utgörs av den information om innehåll, god praxis samt utvecklingsbehov inom vägledning och kommunikation i samband med studentantagning som nu samlas in.

Ifall du har frågor gällande utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor, kan du skicka dem till adressen amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi.